Felhasználási szerződés

 

Felhasználási szerződés tartalma

A jelen Szerződésben az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

(1)          MacskArt Kft: a Szolgáltató

Székhely: 1084, Budapest, József u. 43-45.

Adószám: 23855667-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-981564

Bankszámlaszám: 10701087-67194339-51100005 (CIB)

E-mail cím: info@macskart.hu

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság

 

(2)          Felhasználási Szerződés: a jelen felhasználási szerződés, annak mellékleteivel együtt.

(3)          Felhasználó: aki a MacskArt Kft-vel a jelen felhasználási szerződést megkötötte.

(4)          Felhasználási Díj: A Weboldallal kapcsolatos szerzői jogdíj.

(5)          Üzemeltetési Díj: a Weboldal működését biztosító webtárhely és e-mail postafiók díjak összessége.

(6)          Szolgáltatási Díj: a Weboldal egyösszegű illetve havi Felhasználási Díja, valamit az Üzemeltetési Díjak összessége. Havidíjas konstrukció esetében a Felhasználási és Üzemeltetési Díj összevontan kerül számlázásra.

(7)          Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen

(8)          Keretrendszer: a MacskArt Kft által forgalmazott, előre programozott és fejlesztett szoftver, webdesign és programozott felület

(9)          Modul: A Weboldalhoz tartozó esetileg kiválasztható speciális funkcionalitással rendelkező egyes részek, amelyek vagy az alapdíj vagy eseti díj megfizetésekor aktiválhatóak.

(10)      Weboldal: a MacskArt Kft által értékesített, előre programozott és fejlesztett Weboldal szoftver által generált weboldal, amely tartalmi elemeit Felhasználó biztosítja

(11)      Weboldal szolgáltatás: A Weboldal működtetéséhez szükséges szolgáltatások összessége (ide értve többek között a felhasználási engedélyt, az üzemeltetést valamint a kapcsolódó upgrade-t, valamint az oldal üzemeltetését)

 

Jelen szerződés a Weboldal szolgáltatás igénybevételének módját, feltételrendszerét, és a felek között létrejövő jogviszony alapelemeit meghatározza meg.

 

Általános rendelkezések

A Keretrendszer a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban Szjt.) 1.§ (2) bekezdés c, pontja értelmében szerzői oltalom alatt áll.

Szolgáltató - mint a Keretrendszer vagyoni jogosultja -, az Szjt. rendelkezései értelmében kizárólagosan jogosult a Keretrendszer és az azzal előállított Weboldalak felhasználásának engedélyezésére.

Szolgáltató jelen Szerződéssel a Felhasználó által igényelt Weboldal vonatkozásában annak Keretrendszerben történő létrehozáshoz és fenntartásához szükséges felhasználási jogokat biztosítja, valamint szerződésben részletezett feltételek szerint egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A Keretrendszerben megjelenő – ide nem értve a Felhasználók által feltöltött tartalmakat -  valamennyi szöveg, szimbólum, logó, grafika vagy bármilyen más szerzői jogi alkotás Szolgáltató vagy Szolgáltató szerződéses partnerének - szerzői jogi vagy védjegyjogi oltalom alatt álló - szellemi tulajdona. Ezek felhasználása csak és kizárólag a jogtulajdonos írásba foglalt engedélye mellett lehetséges. A Keretrendszerben megjelenő szövegeket részlegesen átvéve, a hivatkozás szabályainak betartása mellett lehet idézni, azokra az alábbiak szerint lehet hivatkozni:

“forrás: MacskArt Kft – www.7i.hu”

 

A Felhasználási szerződés jelen pontban rögzített feltételeit a Weboldal látogatója az oldal használata által, a további pontokat a tesztoldal létrehozása, a Felhasználó regisztrációja és valamely kapcsolódó szolgáltatás (pl. weboldal) igénylése során fogadja el.


1.        Igénybevételi feltételek

A Weboldal-hozzáférés megigénylése és a Weboldal üzembe helyezése

1.1.        A Felek között jogviszony jelen szerződés alapján jön létre, amennyiben Felhasználó a felhasználási feltételek ismeretében a Weboldal létrehozásával kapcsolatos megrendelését elektronikus formában benyújtja.

1.2.        A Keretrendszer a regisztrációval egyidejűleg egy aldomainen (pl: www.e-mailcímelőtag@7i.hu) létrehozza a Weboldalsablont, melyhez a Felhasználó e-mailben megkapja a szükséges hozzáférési adatokat. Az aldomain elnevezésének módosítására a Felhasználó a belépést követően jogosult.

1.3.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa mentett tartalmak az interneten megjelenítésre kerülnek. Felhasználó az adott tartalom saját domain-jére történő átirányításáról maga dönt. A Weboldal piszkozati állományokat nem tárol.

 

Díjmentes próba időszak

1.4.        Szolgáltató minden leendő Felhasználó számára 14 napos díjmentes, mindennemű kötelezettségvállalástól mentes próba időszakot biztosít, mely időszak során a Felhasználó a szoftvert kipróbálhatja, használhatja. A 14 napos tesztidőszak a regisztráció napjával kezdődik.

1.5.        Felhasználó a tesztidőszak folyamán bármikor dönthet úgy, hogy díjfizetés ellenében az általa megszerkesztett Weboldalt fenn kívánja tartani.

 

Szolgáltatás igénybevétele a próba időszak után

1.6.        Amennyiben Felhasználó nem jelzi a próba időszak lejártáig, a Weboldallal kapcsolatos fenntartási szándékát, abban az esetben Szolgáltató a Felhasználó által létrehozott Weboldal elérhetőségét törli. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Weboldalra vonatkozó nyilatkozatot nem tesz, az általa készített sablon – valamennyi feltöltött tartalommal (szöveg, kép, stb.) az oldal aktiválást követő 15. napon automatikusan, helyreállíthatatlanul törlésre kerül. Az oldal törlése előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre figyelmeztető üzenet kerül megküldésre.

1.7.        Amennyiben Felhasználó az általa kialakított Weboldalt meg kívánja tartani, azt 3 éves határozott idejű szerződés megkötésével vagy havi díjas szolgáltatás keretében teheti meg.

1.8.        Felhasználó a fenntartással kapcsolatos szándékát az adminisztrációs felületen megtalálható „Megrendelem gomb” megnyomásával és a számlázási adataik megadásával jelezheti. Felhasználó – amennyiben ezen eljárás során hibát észlel – köteles ezt a Szolgáltató részére a hiba@7i.hu e-mail címen jelezni.

1.9.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal fenntartásával kapcsolatos igénylés megküldése esetén – azonban a próba időszak letelte után - a Weboldal csak akkor válik újra elérhetővé, amikor a díjfizetés megtörtént, azaz az kapcsolódó díj Szolgáltató számlájára beérkezett. A díj megfizetésére a Szolgáltató által kiállított Díjbekérő alapján kerül sor. A Szolgáltató a kifizetést követően a Felhasználó részére a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos számlát postai úton megküldi. Amennyiben Felhasználó a számlát az átutalást követő 15 napon belül nem kapja kézhez, köteles erre Szolgáltató figyelmét felhívni, aki ebben az esetben a számla hiteles másolatát ismételten postázza.

 

Weboldal 3 éves szerződéssel

Amennyiben a Felhasználó az egyösszegű fizetési konstrukciót választja, abban az esetben a Weboldal alapcsomagot és az általa választott szükséges kiegészítő modulokkal kapcsolatos díjat egy összegben rendezi és azokat korlátozás nélkül használhatja. Amennyiben a szerződés hatálya alatt további modulokat kíván aktiválni, azokra vonatkozóan is az egy összegű fizetési konstrukcióba tartozó díjat köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a 3 éves szerződésből még mennyi idő van hátra. Tehát a modulok az alapcsomaggal azonos módon kerülnek jogosításra és a modul aktiválását követően kerül kiszámlázásra.

 

Weboldal szolgáltatás igénybevétele havi díjas előfizetési konstrukcióban

Amennyiben a Felhasználó a havi díjas előfizetési konstrukciót választja, abban az esetben az a Weboldal alapcsomagért és az adott hónapban használt kiegészítő modulokért előre meghatározott havi díjat fizet.

 

Új modul megrendelése a próba időszak letelte után

1.10.    Amennyiben Felhasználó új modult kíván aktiválni a weboldalán, azt az adminisztrációs felületén az adott modul bekapcsolásával teheti meg.

1.11.    Minden újonnan bekapcsolt modul esetében Szolgáltató összesen 24 óra próba időszakot (az egymástól független, azonos számlázási időszakba tartozó kipróbálási időszakok összeadódnak) biztosít a Felhasználó számára. Amennyiben Felhasználó az adott modult továbbra is bekapcsolva hagyja, abban az esetben azt Szolgáltató a modul igénylésére vonatkozó ráutaló magatartásának tekinti, és az adott modul díját a Felhasználó fizetési konstrukciójának megfelelően Díjbekérő értesítőn bekéri. Amennyiben a díj ezt követően megfizetésre nem kerül az az adott modul inaktiválását vonja maga után.

 

2.        A Weboldal üzemeltetési környezete és háttere

2.1.        Szolgáltató a Weboldal szolgáltatását a szoftver futásához optimalizált szerver és szoftverkörnyezetben (Keretrendszer) végzi.

2.2.        Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa generált Weboldal használatára kizárólag a Szolgáltató által biztosított szerver- és szoftverkörnyezetben vehető igénybe. A Weboldal hordozására, forráskódjának megismerésére, átadására nincsen mód.

2.3.        Szolgáltató eseti jelleggel – jelen szerződéstől eltérő konstrukcióban – természetesen vállalja önálló Weboldalak elkészítését is. Ennek feltételeiről – Felhasználói igény esetén – Felek külön megállapodást kötnek.

2.4.        A Weboldal üzemeltetési környezetének díja minden esetben a Felhasználó Weboldala által elfoglalt webtárterület nagyságához igazodik, amennyiben az igénybe vett webtárterület az alapszolgáltatáshoz tartozó területnagyságot meghaladja, Szolgáltató ezt számlázni jogosult. A mindenkori minimum számlázási alapegység a megkezdett 100 Mb.

2.5.        A Weboldal üzemeltetési környezetének díjának megfizetése a választott fizetési konstrukciótól függően az alábbiak szerint alakul.

 

Egyösszegű vásárlás esetén

Amennyiben a Felhasználó az egyösszegű fizetési konstrukciót választja, abban az esetben a Weboldal futását kiszolgáló szerverkörnyezet díját évente, a regisztráció időpontját követő második évtől kell előre, egy összegben megfizetni a mindenkori Üzemeltetési Díjszabásnak megfelelően.

Amennyiben a Felhasználó az egyösszegű fizetési konstrukciót választja, abban az esetben a Weboldal alapcsomagot és a Megrendeléskor aktív kiegészítő modulokat kell kifizetnie a szolgáltatás folytonosságához.

Felhasználó a későbbiek folyamán a rendelkezésre álló modulok közül bármikor tetszőlegesen választhat, és a modul egyösszegű díjának megfizetése ellenében a későbbiekben azt is korlátozás nélkül – az alapcsomag által meghatározott időtartam lejártáig - használhatja.


Havi díjas előfizetési konstrukció választása esetén

Havi díjas előfizetési konstrukció esetében Felhasználó a Weboldal alapcsomagért minden hónapban előre, az előző hónapban használt modulokért pedig utólag, a Díjszabásban meghatározott havi díjat köteles megfizetni.

Havidíjas konstrukció esetében a Weboldal futását kiszolgáló szerverkörnyezet díját a Weboldal felhasználási díjával egyidőben, azonos Díjbekérő alapján fizeti ki a mindenkori Díjszabásoknak megfelelően.

Szolgáltató kijelenti, hogy a díjazás megállapítása során a piaci viszonyokhoz igazodó, igényelt szolgáltatással (pl. tárterület méret) arányos Díj meghatározására törekszik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Díjazás – az egyes felülvizsgálati időszakokban – legalább az inflációt, illetve a jogszabályi környezet (pl. kapcsolódó adóteher) változását követi.

 

3.        Késedelmes Díjfizetés

3.1.        A Szolgáltatási Díj bármely részletének határidőre történő meg nem fizetése a Weboldal elérésének korlátozását illetve törlését vonhatja maga után az alábbiak szerint:

3.2.        A Felhasználási Díj meg nem fizetése először a Weboldalhoz való hozzáférés korlátozását, később törlését vonja maga után.

3.3.        Az Üzemeletetési díj meg nem fizetése a Weboldal elérésének korlátozásával (pl.: az adminisztrátori belépési, módosítási korlátozás) illetve a feltöltött tartalmak részleges törlésével jár.

3.4.        Amennyiben az alapszolgáltatáshoz tartozó méretet az igénybe vett tárhely meghaladja, azonban ennek ellenértékét a Felhasználó nem fizeti meg, a feltöltött tartalmak időrendben visszafelé törlésre kerülnek mindaddig, amíg a biztosított tárhelyméretet az adott felhasználói fiók nem éri el.

3.5.        A Szolgáltató a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

 

4.        Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1.        Felhasználó jogosult a Weboldala tartalmát teljes mértékben, önálló hatáskörben szerkeszteni. Felhasználó köteles azonban a jelen Felhasználási szerződés és a vonatkozó jogszabályok betartására.

4.2.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon kizárólag olyan tartalom, információ, termék és szolgáltatás jeleníthető meg, melynek megjelenítése, ábrázolása, forgalmazása nem ütközik jogszabályba, így különösen nem sért személyhez fűződő jogokat, szerzői jogot, továbbá nem valósít meg bűncselekményt.

4.3.        A Weboldalon található tartalomért, adatokért, információkért, stb., azok valódiságáért, jogszabályokkal való egyezőségéért, kereskedelmi tevékenység esetén az adásvétel szabályszerű lebonyolításáért kizárólag a Felhasználó felel.

4.4.        Minden a Weboldal működésével, tartalmával, ehhez kapcsolódóan a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartása Felhasználó kötelezettsége.

4.5.        Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen fejezetben foglalt Felhasználó kötelezettségek megszegéséből eredően keletkezett igények (kártérítés és egyéb megtérítés, stb.) vonatkozásában Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, erre vonatkozóan felelősségét teljes mértékben kizárja.

4.6.        Felhasználó vállalja, hogy azonosítóit (felhasználói név, jelszó) titokban tartja, azokat illetéktelen személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

4.7.        A Weboldal tartalmának a feltöltését a Felhasználó végzi.

4.8.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal a módosított tartalomról automatikus vagy Felhasználói közreműködést igénylően készít mentést. Amennyiben Felhasználó azt észleli, hogy az általa végrehajtott módosítás szándéka ellenére mentésre nem került (vagy az alkalmazás hibaüzenetet tartalmaz), köteles Szolgáltatónál a hibát a 7.1 pontban foglaltak szerint jelezni.

4.9.        A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben harmadik személy(ek)nek követelése keletkezik a Szolgáltatóval szemben, az általa fejlesztett és technikailag üzemeltetett Weboldal vonatkozásában a Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett tartalom és egyéb adatok (szövegek, képek, kijelentések, egyéb adatok, stb.) valóságtartalma vagy jogszabályba ütközése miatt, úgy Felhasználó e követelések mértékéig teljes mértékben helytáll a Szolgáltató helyett a harmadik személy(ek) felé, illetőleg ezen követelések, igények alól Szolgáltatót teljes körűen és haladéktalanul mentesíti.

4.10.    Felhasználónak a 14 napos díjmentes próba időszak alatt semmilyen követelése nem lehet a Szolgáltatóval szemben.

4.11.    Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználóval szemben fennálló pénzügyi követelését, a Felhasználó külön engedélye nélkül, harmadik félnek bármikor értékesítse. A Felhasználó egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében, a Szolgáltató harmadik fél számára, a tartozások beszedéséhez szükséges, a Felhasználóra vonatkozó adatokat átadja és legfeljebb a tartozás kiegyenlítés megtörténtéig a harmadik fél ezeket kezelje.

 

5.        Szolgáltató jogai és kötelezettségei és felelősség vállalása

5.1.        Minden esetleges költséget, felelősségre vonást illetve jogkövetkezményt, amely Szolgáltatót a Felhasználó törvény- vagy jogsértő viselkedéséből, jogi vagy egyéb kötelezettségeinek megszegéséből adódóan terheli, Szolgáltató jogosult Felhasználóra hárítani.

5.2.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa üzemeltetett Weboldal látogatóinak nyilatkozataival, tevékenységével kapcsolatos valamennyi felelősség őt terheli, azzal kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3.        Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltató szerverén elhelyezett adatokat nem köteles ellenőrizni, azokért teljes mértékben Felhasználó vállalja a felelősséget. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fentiek (4.2. - 4.4. pontok) szerint jogsértő adatok, információk Szolgáltató által haladéktalanul törölhetők.

5.4.        Szolgáltató jogosult a teljesítéshez harmadik személyt igénybe venni.

5.5.        Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó által üzemeltetett Weboldal eléréséhez a „.7i.hu” végződésű aldomaint biztosít.

5.6.        Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos időközönként, előre bejelentett karbantartást és szükség esetén szoftver frissítéseket hajtson végre, és ezen időszak alatt indokolt esetben a Weboldal szolgáltatást alkalmanként legfeljebb 4 óra hosszára felfüggessze.

5.7.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használata kizárólag saját kockázatára történik. Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem ügynökei, sem üzletkötői nem tehetők felelőssé a Felhasználót a szolgáltatás igénybe vételéből, meghibásodásából, elégtelenségéből, szüneteléséből esetleg megszűnéséből eredően ért bárminemű veszteségért, bármilyen közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért.

5.8.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy Keretrendszer és a generált Weboldal használatával kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelősségét a Szolgáltató a jelen szerződés alapján korlátozni kívánja. Erre tekintettel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltatót – a Ptk. 314. § (1) bekezdésében nevesített károk kivételével – bármilyen jogcímen vele szemben támasztott anyagi igények tekintetében a havidíjas előfizetés esetében 1 havi díj mértékéig, egy összegű megrendelés esetében pedig időarányosan az 1 hónapra jutó díj mértékéig vállal felelősséget.

5.9.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Weboldal tartalmáról hetente egy alkalommal biztonsági mentést készít. Az egyes mentések a korábbi tartalmakat felülírják.

5.10.    Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges hardverkörnyezet esetleges meghibásodása vis maiornak tekintik. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a meghibásodott eszközt javítsa vagy cserélje és a szolgáltatást mihamarabb helyreállítsa. Felek rögzítik, hogy esetleges adatvesztés esetén az adatok visszatöltése az utolsó elérhető, Szolgáltató által készített mentésből történik.

5.11.    Szolgáltató fenntartja jogát az egyoldalú árváltoztatásra. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználási Díjat megemeli, úgy erről legalább az új Felhasználási Díj alkalmazásának napját megelőző 30 nappal elektronikus értesítést kell küldenie Felhasználónak.

5.12.    Szolgáltató fenntartja jogát a Weboldal moduljainak (szolgáltatásainak) az egyoldalú megváltoztatásra. Amennyiben Szolgáltató a Weboldal moduljait (szolgáltatásait) vagy webtárhely méretét megváltoztatja, úgy erről értesítést kell küldenie Felhasználónak.

5.13.    Szolgáltató jogosult a Weboldal hozzáférésének az azonnali, előzetes felszólítás nélküli felfüggesztésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó magatartása a Szolgáltatóra vagy üzleti partnereire nézve kártékony hatású. Ebben az esetben a Szolgáltatási Díj időarányos része – Felhasználó írásbeli igénye esetén - visszafizetésre kerül.

5.14.    Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó Weboldalának belépési adatait, valamint egyéb esetleges jelszavait harmadik félnek ki nem adja, azokat szigorúan bizalmasan kezeli.

 

6.        Számlázás és Díjfizetés

6.1.        Felhasználó vállalja, hogy a Felhasználási Díjfizetési kötelezettségének mindenkor határidőben eleget tesz. 

6.2.        Szolgáltató az esedékes Felhasználási Díjról annak esedékességét megelőzően Díjbekérő értesítőt küld a Felhasználó felé azzal, hogy számlát a teljes ellenérték kifizetését követően állít ki Felhasználó felé.

6.3.        Felhasználó köteles a Díjbekérő értesítőn feltüntetett összeget az azon megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni Szolgáltató felé. Szolgáltató ezen összeg megfizetéséig és bankszámláján való jóváírásáig jogosult jelen szerződés szerinti szolgáltatásait felfüggeszteni. Az ebből eredő Felhasználót érő esetleges károkért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezett.

 

7.        Hibabejelentés

7.1.        Felhasználó köteles az általa észlelt hibát Szolgáltató felé a hiba@7i.hu e-mail címen, a hibaüzenet pontos megadásával illetve a hibajelenség leírásával jelezni. Szolgáltató vállalja, hogy a bejelentett hibák javítása érdekében ésszerű időn belül eljár.

 

8.        A szolgáltatási időszak

8.1.        A Szolgáltatási időszak kezdete: a Felhasználó regisztrációjának és az oldal létrehozásának napja

8.2.        Szolgáltatási időszak: azon (határozott vagy határozatlan) időszak, ameddig a Felhasználó a Felhasználási Díjfizetési kötelezettségének eleget tesz.

 

9.        Szerzői jog

9.1.        A Felhasználó a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Keretrendszer által készít Weboldalt.  A Weboldal a Szolgáltató művén alapul, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató Felhasználó részére átdolgozási jogot biztosít. Felek rögzítik, hogy az így létrejött közös mű feletti módosítási, nyilvánossághoz közvetítési jogot (interneten történő megjelenítés) Felhasználó gyakorolja, azonban – ha a felek közötti megállapodást sértve a jogdíj megfizetésére nem kerül sor – valamennyi kapcsolódó jogosultságot elveszíti.

9.2.        Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Keretrendszerrel, Felhasználó az általa előállított írásművekkel szabadon rendelkezik (pl. jogosult azokat más weboldalon felhasználni).

 

10.   A szerződés időtartama, megszűnése, megszüntetése

10.1.                  A szerződés megszűnése

10.1.1.           A határozott idejű szerződés határozatlan idejű szerződéssé alakul át, amennyiben a határozott idő lejártát megelőzően Felhasználó a részére eljuttatott Díjbekérő alapján a Hosszabbítási Díjat megfizeti.

10.1.2.           Amennyiben a Díj a Díjelőleg bekérő alapján megfizetésre nem kerül, a szerződés a határozott idő lejártával megszűnik.

10.2.                  A szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése

Felek közös megegyezéssel jelen szerződést bármikor jogosultak megszüntetni.

10.3.                  A szerződés felmondása

10.3.1.           Jelen Felhasználó Szerződést Felek egy összegű Felhasználási Díj fizetése esetében határozott, egyéb esetben határozatlan időre kötik.

10.3.2.           A Felhasználási Díj megfizetése esetén, amennyiben Felhasználó a későbbiekben eláll a Weboldala használatától, az időarányos Felhasználási Díj visszatérítését nem kérheti. Amennyiben a Weboldalt meg kívánja szüntetni, azt Szolgáltató felé kell írásban jeleznie. Szolgáltató az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a generált Weboldalt töröli. Amennyiben Felhasználó annak hozzáférhetőségét, láthatóságát kívánja korlátozni, azt az aldomain vagy domain név módosításával érheti el.

10.3.3.           A Felhasználási Díj határidőre történő meg nem fizetése elsődlegesen a Weboldal elérésének korlátozását, illetve – amennyiben ismételt felhívás ellenére sem kerül sor a Díj kiegyenlítésére az a felhasználási szerződés megszűnését vonja maga után.

10.3.4.           Szolgáltató a Felhasználási szerződést a Felhasználónak írásban, postai úton, - a Felhasználó által megadott - számlázási címre küldött nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja, ha Felhasználó jelen felhasználási szerződésben foglalt bármely kötelezettségével (különösen fizetési) több, mint 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esett.

10.3.5.           A Felek között fennálló Felhasználási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Szolgáltató külön értesítés nélkül jogosult a Weboldal teljes tartalmát törölni. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a törlést megelőzően saját feltöltött állományainak mentéséről gondoskodni köteles.

10.3.6.           A jelen felhasználási szerződés megszűnésére egyébként az Szjt. illetve Ptk. valamint az Elker. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10.3.7.           A jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik Felet sem azon kötelezettségei alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

 

11.     Egyéb rendelkezések

11.1.    Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során tudomására jutott és a Felhasználóval, annak tevékenységével kapcsolatos minden tényt, adatot, információt bizalmasan, üzleti titokként kezeli. Szolgáltató titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződés megszűnését követően is fennmarad. Jelen pont szerinti kötelezettség nem vonatkozik azon adatokra, információkra, melyek korábban már nyilvánosságra kerültek, illetőleg a Weboldal hozzáférhetővé válása miatt bárki által szabadon hozzáférhetők.  

11.2.    A MacskArt Kft. jogosult a Felhasználási Szerződés teljesítése érdekében - az ahhoz szükséges terjedelemben – a Felhasználó (személyes) adatait kezelni és harmadik személy részére továbbítani, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult. E rendelkezés nem érinti a jogszabály alapján nyilatkozat nélkül is jogszerű, illetve kötelező adatkezelést és adattárolást.

11.3.    A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban egymás között rendezik.

11.4.    A jelen felhasználási szerződés - az Elker tv. 5 § és az Szjt. 45. § és 26 § (8) bekezdése alapján - annak Felhasználó részéről elektronikusan történő elfogadásával jön létre és írásbeli szerződésnek minősül. 

11.5.    Felhasználó a jelen felhasználási szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a számára szolgáltatott Weboldal nevét és webcímét Szolgáltató referenciaként megjelölje a saját marketing anyagaiban.

11.6.    A Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Szolgáltató az elkészült Weboldalon a saját cégnevét és logóját feltüntesse, arról saját honlapjára közvetlen elérhetőséget (aktív link) biztosítson.

11.7.    Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények elsősorban: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, a fejlesztői számítógép vagy annak adattároló egységeinek megsérülése (ideértve vírusfertőzést) vagy megsemmisülése, huzamosabb ideig tartó áramszünet, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszűntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

Kelt: Budapest, 2013. április 21.


Díjszabás

 

3 éves fix bérlet esetén

Weboldal Díjszabás

Weboldal alaprendszer szoftver licenc díja

bruttó 59.000 Ft  / 3 év

Weboldal alaprendszer szoftver licenc díja a 37. hónaptól

bruttó 19.000 Ft / év

Bármelyik kiegészítő extra modul

bruttó 3.900 Ft / modul *

*A kiegészítő modulokat csak egyszer kell megvásárolni függetlenül attól, hogy mennyi ideig tart, illetve hányszor kerül meghosszabbításra a weboldal alaprendszer szoftver bérleti időtartama.

Üzemeltetési (webtárterület szolgáltatás) Díjszabás

Alapszolgáltatáshoz tartozó webtárterület

Díja az megrendelést követő első 12 hónapban

Díja az megrendelést követő 13. hónap elejétől

1 Gb

0 Ft

bruttó 12.700 Ft / év *

Az alapszolgáltatáshoz tartozó webtárterületen felül minden újonnan megkezdett 1 Gb díja bruttó 12.700 Ft / év, mely díj már az első évben is időarányosan kiszámlázásra kerül az alapszolgáltatáshoz tartozó tárterület túllépését követően.


Határozatlan idejű havi bérlet esetén

Weboldal Díjszabás

Weboldal alaprendszer szoftver licenc díja

bruttó 3.500 Ft hó

Bármelyik kiegészítő extra modul

bruttó 250 Ft modul / hó

Üzemeltetési (webtárterület szolgáltatás) Díjszabás

Alapszolgáltatáshoz tartozó webtárterület

Díja

1 Gb

bruttó 1270 Ft / hó

Az alapszolgáltatáshoz tartozó webtárterületen felül minden újonnan megkezdett 1 Gb díja bruttó 1.270 Ft / hó, mely díj időarányosan kiszámlázásra kerül az alapszolgáltatáshoz tartozó tárterület túllépését követően.

 

Domain név Díjszabás

Domain név típusa

Regisztrációs díj

Meghosszabbítás

.hu domain

4.000 Ft + áfa / 2év
bruttó 5.080 Ft / 2év

2.000 Ft + áfa / év
bruttó 2.540 Ft / 2év

.eu domain

4.400 Ft + áfa / év
bruttó 5.588 Ft / év

4.400 Ft + áfa / év
bruttó 5.588 Ft / év

.com domain

6.000 Ft + áfa / év
bruttó 7.620 Ft / év

6.000 Ft + áfa / év
bruttó 7.620 Ft / év

.net domain

6.000 Ft + áfa / 2év
bruttó 7.620 Ft / 2év

3.000 Ft + áfa / év
bruttó 3.810 Ft / év

.org domain

6.000 Ft + áfa / 2év
bruttó 7.620 Ft / 2év

3.000 Ft + áfa / év
bruttó 3.810 Ft / év

.info domain

6.000 Ft + áfa / 2év
bruttó 7.620 Ft / 2év

3.000 Ft +áfa / év
bruttó 3.810 Ft / év

.biz domain

6.000 Ft + áfa / 2év
bruttó 7.620 Ft / 2év

3.000 Ft + áfa / év
bruttó 3.810 Ft / év


Hírlevél küldésre szolgáló csomagok Díjszabása

Csomagban foglalt kiküldhető hírlevél darabszám

Csomag díja

1 000 db

bruttó 750 Ft

2 000 db

bruttó 1 250 Ft

5 000 db

bruttó 2 500 Ft

10 000 db

bruttó 3 900 Ft

20 000 db

bruttó 6 500 Ft

50 000 db

bruttó 12 900 Ft

100 000 db

bruttó 19 000 Ft

200 000 db

bruttó 25 500 Ft

500 000 db

bruttó 32 000 Ft

Szolgáltató adatai:

7even Online Ügynökség

E-mail: 7i@7i.hu

Tel.: +36-30/247-0099